Προσοχή! Μεγάλες αλλαγές για της άδειες διαμονής στην Ελλάδα

0
256

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με αριθμό 23721 και Αρ. Φύλλου 2337 στης 15/06/2020, που προβλέπονται όλες οι νέες αλλαγές του νόμου 4251/2014 που πλέων ψηφιοποιούνται.

Τα πιο σημαντικά που ενδιαφέρει τον μετανάστη,  ( Θεώρηση Εισόδου , για απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία, Αιτήσεις θεραπείας, Αιτήσεις για έγκριση οικογενειακής επανένωσης κλ .

Άρθρο 1 1.
Αιτήσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, και δεν αφορούν στη χορήγηση ή ανανέωση τίτλου διαμονής, ή στη χορήγηση/ ανανέωση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 των άρθρων 8 και 9 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 25 του ανωτέρω νόμου αντίστοιχα, αποστέλλονται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στην Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μόνο, μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά, των διατάξεων του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, ως κατωτέρω:
α. Αιτήσεις εργοδοτών, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4251/2014 για έγκριση μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, της παρ. 3 του άρθρου 13 για εποχική εργασία, της παρ. 1 του άρθρου 13Α για απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία, της παρ. 1 του άρθρου 14 για εποχική εργασία αλιεργατών, καθώς και αιτήσεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 126 για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης.
β. Αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών, που υποβάλλονται στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κατ’ εφαρμογή της παρ. Δ 2.του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, για χαρακτηρισμό επένδυσης της παρ. Α’ ή για πιστοποίηση πραγματοποίησης και δια κράτησης επένδυσης της παρ. Γ’, του ίδιου άρθρου.
γ. Αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών που υποβάλλονται κατ’ εφαρμογή της παρ. 1.α. του άρθρου 18 του ν. 4251/2014, για παράταση της διαμονής τους για εποχική εργασία.
δ. Αιτήσεις θεραπείας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014.
ε. Αιτήσεις επανεξέτασης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 περ. γ του άρθρου 24 του ν. 4251/2014.
στ. Αιτήσεις παράτασης προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3907/2011, όπως ισχύει.
ζ. Αιτήσεις για έγκριση οικογενειακής επανένωσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4251/2014. η. Αιτήσεις, που αφορούν στη γνωστοποίηση απόκτησης ελληνικής Ιθαγένειας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4251/2014.
θ. Αιτήσεις για τη γνωστοποίηση απώλειας ή ανανέωσης διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, (μόνο όταν η σχετική αίτηση γνωστοποίησης δεν αφορά και στην επανέκδοση τίτλου διαμονής) κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4251/2014.
ι. Γενικές αιτήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο εφαρμογής ρυθμίσεων του ν. 4251/2014, όπως, αιτήσεις επίσπευσης, ή αιτήσεις χορήγησης βεβαίωσης χρόνου νόμιμης διαμονής, ή αιτήσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης, κατ’ εφαρμογή της περ. 7 Α της παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014, ή οποιαδήποτε άλλη γενικού χαρακτήρα αίτηση, δύνανται πέραν των ανωτέρω, να αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
2. Οι ανωτέρω αιτήσεις κατά την αποστολή τους στην αρμόδια υπηρεσία, συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, καθώς και από το αποδεικτικό καταβολής τέλους ή e-παραβόλου, όπου απαιτούνται, εφαρμοζόμενων των διατάξεων του ν. 4251/2014 και της υπ’ αρ. 30825/2014 (Β’ 1528) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν.
Στην περίπτωση που υποβάλλονται από νόμιμο εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου, συνοδεύονται και από αντίγραφο σχετικό πληρεξουσίου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.
Τα επιμέρους δικαιολογητικά αποστέλλονται, όταν και όπου απαιτείται, είτε σε πρωτότυπη μορφή, είτε σε αντίγραφα, είτε σε ακριβή φωτ/φα. Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα θα πρέπει να φέρουν επίσημη επικύρωση και μετάφραση.
Η κάθε αίτηση με τα σχετικά συνημμένα έγγραφα, αποστέλλεται κάθε φορά σε κλειστό φάκελο και αφορά στην περίπτωση ενός μόνο πολίτη, ώστε με μέριμνα της υπηρεσίας να λαμβάνει χώρα η δέουσα επεξεργασία και πρωτοκόλληση του σχετικού αιτήματος.

Για την τήρηση των προβλεπόμενων χρονικών περιορισμών, ως ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αιτήσεων, λαμβάνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες η ημερομηνία αποστολής αυτών, με το ταχυδρομείο ή μέσω εταιρείας ταχύ μεταφοράς.

Άρθρο 2
Οι υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αποστέλλουν στους πολίτες τρίτων χωρών ή στους νόμιμους εκπροσώπους τους, μέσω των υπηρεσιών του ταχυδρομείου (συστημένης επιστολής) τις κάτωθι διοικητικές πράξεις:
α. Αποφάσεις επιβολής προστίμων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4251/2014. Τεύχος B’ 2337/15.06.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23723
β. Έγγραφα παροχής συστάσεων.
γ. Έγγραφη κλήση για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη διαδικασία έκδοσης άδειας διαμονής, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 περ. γ του άρθρου 24 του ν. 4251/2014.
δ. Βεβαιώσεις χρόνου νόμιμης διαμονής και βεβαιώσεις που χορηγούνται κατ’ εφαρμογή της περ. 7Α της παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014. Οι εν λόγω βεβαιώσεις, δύνανται να αποσταλούν στον ενδιαφερόμενο, πέραν των ανωτέρω και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.