Παράταση ισχύος εθνικών θεωρήσεων εως 30.9.2020

0
183

Το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου ανακοίνωσε ότι ολες οι Εθνικές Θερίσεις οι οποίες χορηγήθηκαν σε πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α ́ 80), έχουν πάρει παράταση μέχρι 30/09/2020.

Η ανακοινώσει του Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου  λέει συγκεκριμένα:
«Παράταση ισχύος εθνικών θεωρήσεων (30.9.2020)Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 47 της ΠΝΠ της 13ης Απριλίου 2020 (Α ́ 84) η ισχύς των εθνικών θεωρήσεων εισόδου, οι οποίες χορηγήθηκαν σε πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α ́ 80) και έληξαν μετά την 11η Μαρτίου 2020 ή λήγουν έως την 31η Αυγούστου 2020, παρατείνεται αυτοδίκαια έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Κατά τη διάρκεια ισχύος της αυτοδίκαιης παράτασης, οι πολίτες τρίτων χωρών απολαύουν το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από την αντίστοιχηθεώρηση εισόδου που έχουν λάβει. Σε περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος εθνικής θεώρησης, εξέλθει της ελληνικής επικράτειας κατά το διάστημα της αυτοδίκαιης παράτασης που προβλέπεται με το παρόν, η θεώρηση παύει αυτοδικαίως να ισχύει από την ημερομηνία εξόδου από την ελληνική επικράτεια.»